Gondoljon a jövőre! Lépjen be az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztárba. BM számok: 21-262, 21-263, 21-264. Városi tel/fax: +36(1)441-1304, Levélcím: 1903 Bp., Pf.:314, vagy keressen fel minket az Irodánkban: Bp, VII. ker. Király u 71. IV. em.


PANASZBEJELENTÉSVAGYONKEZELŐINK

        
_____________

       
  ____________

LETÉTKEZELŐNK


          
____________
Felügyeleti Szerv


        _______________   

 _______________
Közgyülés képei
2017.05.25.

____________
Logo

_______________
 
FIGYELEM!   FONTOS!       AKTUÁLIS!


Tisztelt Pénztártagok!

Az Országgyűlés 2019. június 25-én elfogadott törvénymódosításával 2019. október 31-ig adott haladékot a Pmt. hatálya alá tartozó intézményeknek a teljeskörű ügyfélazonosítás elvégzésére. (Pmt: 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak is ezen törvény hatálya alá tartoznak.)

E határidő után az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak nem teljesíthetik az érintett pénztártagok megbízásait. Nem kezdeményezhetők tranzakciók egészen addig, amíg a hiányzó adatokat nem pótolják, ez azt jelenti, hogy nem vehetnek igénybe szolgáltatást, nem teljesíthető részünkre kifizetés. Azok a pénztártagok érintettek,  akiknek beazonosítása nem történt meg ezidáig, nevezetesen: személyesen nem mutatták be okmányaikat, illetve levélben nem küldték meg személyi igazolványuk, mind két oldalból és a lakcímkártyájuk lakcímet tartalmazó oldalról készített  fénymásolatát és a közszereplői nyilatkozatot a Pénztárnak.

Beazonosítási eredményéről tájékoztatást kaphat honlapunk alábbi linkjére kattintva: https://www.rendorpenztar.hu/adatlekerdezesek/infoker2m.php

Ha beazonosítása nem történt meg kérjük, hogy:

- előzetes egyeztetés után keresse fel személyesen Pénztárunkat vagy

- levélben (futárral vagy postai úton) küldje meg a személyi igazolvány és lakcímkártya   mindkét oldaláról készített fénymásolatot, illetve a kitöltött és aláírt közszereplői nyilatkozatot   (elérhető: https://www.rendorpenztar.hu/nyomtatvanyok/kiem_kozsz_nyilatk.pdf linkre kattintva) .

Pénztár Igazgatótanácsa

(2019.06.28..)   


________________________________________________________________________

Tisztelt  Pénztártagjaink!
Tájékoztatjuk  Önöket,  hogy  a  2018. évi  adóigazolás és
számlakivonat  honlapunkon  megtekinthető  és  szükség esetén nyomtatás céljából
letölthető.

Pénztár Igazgatótanácsa

(2019.02.04.)   

___________________________________________________________________________

Tisztelt Pénztártagok!

A    pénztári     egyéni    számlaszámok    a    számítógépes    programváltás    miatt    a
2016. augusztus 1-je előtt belépők esetében  hatjegyűre rövidültek.

A  2016.   évtől  az  adóigazoláson  és  az  egyéni  számlakivonaton  már  az  új  hatjegyű 
számlaszámok lettek feltüntetve.

A   régi  pénztári  egyéni  számlaszám  utolsó  5  számjegye  változatlanul   megmaradt,
de elé egy "1"-est kell írni.


___________________________________________________________________________

PÉNZTÁRI HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓKEDVEZMÉNY MAXIMÁLIS KIHASZNÁLÁSÁRÓL

Tisztelt Pénztártagunk!

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy ebben az adóévben is célszerű kihasználni az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjbefizetések után járó 20 % adókedvezményt, amely a pénztártag korévétől függetlenül,

maximum, évi  összesen 750.000,-Ft befizetése esetén 150.000,- Ft

visszaigénylését teszi lehetővé a NAV-tól a 2019. évi adóelszámolás során.

A tagdíjkiegészítő-befizetések, ennek következtében a  20 % adókedvezmény nagyobb mértékű kihasználása ez évben is fokozott jelentőséggel bír a nehezebb pénzpiaci helyzet által esetlegesen okozott hozamvisszaesések miatt, ugyanis ellensúlyozza a lehetséges veszteségeket, valamint nem függ a befektetési eredményektől, továbbá a pénzügyi helyzettől függetlenül érvényesíthető.

Megjegyzés: -adókedvezményről csak szja-fizetés esetén lehet rendelkezni,

                        
Ha Ön hozamfelvételre jogosult, a felvétel helyett kérheti (750.000,-Ft-ig) a hozama tagdíjként történő jóváírását is, akár önállóan, akár a  egyéb kiegészítő befizetéssel együttesen.

Esetlegesen felmerülő kérdéseire a pénztári telefonszámokon azonnal válaszolunk.

A Rendőrpénztár eddigi 25 éves működése alatt hitelesen bizonyította, hogy tagjai érdekeit messzemenően képviseli.

Kérjük, ajánlja Pénztárunkat családtagjainak, munkatársainak.

Budapest, 2019. január 2.                                                                                             

Pénztár Igazgatótanácsa

(2018.11.14.)   

___________________________________________________________________________

            
Tisztelt Pénztártagjaink!

Az utóbbi néhány napban egyre fokozódó számban keresik meg Pénztárunkat a pénztártagok számára kedvezően megváltozott nyugdíjszolgáltatási szabályok miatt, ezért ezzel kapcsolatosan a következő tájékoztatást adjuk:

A 2016. május 19.-én megtartott közgyűlésünkön a hatályos Öpt. alapján módosításra került a Pénztár Alapszabályának 8.) és 18.) illetve 25.) pontja, amely a Pénztár honlapján megtekinthető.  Ennek során különösen ajánljuk, az Alapszabályhoz csatolt „Függeléket”, mely az Alapszabály 18. oldalán található, és amely megítélésünk szerint a legközérthetőbben mutatja a változásokat.

A változások legfontosabbika, a 8.) pont e) és f) alponttal történő kiegészítése, mely kedvező módon lehetővé teszi, hogy a nyugdíjszolgáltatást elérő és kérő Pénztártag a szolgáltatás keretében nem köteles felvenni a megtakarítás teljes összegét és emellett tagsági viszonyát is megtarthatja.

Az új szabályozás lehetőséget biztosít a jövőben arra, hogy a Pénztártag akár egyösszegű kifizetés, akár járadék vagy akár mindkettő együttes formájában csupán egy meghatározott részét vegye fel nyugdíjszolgáltatásként, és tagsági jogviszonyát megőrizze tagdíjfizetés mellett, vagy akár e nélkül is.

A kialakuló gyakorlat szerint, melyet a közeljövőben módosítandó szolgáltatási szabályzatunk már tartalmazni fog, ezekben az esetekben maximum a megtakarítások 85%-át lehet egyszerre felvenni, és az ezt követő legközelebbi pénzfelvétel csupán egy év elteltével lehetséges.

Tájékoztatásul közöljük továbbá, hogy a járadék kifizetési formában az eddigi három évről öt évre növekszik a szolgáltatási időszak. A járadékot, a Pénztártag választása szerint, negyedéves vagy féléves kifizetési formában biztosítjuk.  

A módosulás nyugdíjba vonuló, illetve nyugdíjas pénztártagjaink számára azért kedvező, mert pénztártagságuk megszüntetése nélkül, tagdíjfizetés mellőzésével is a Pénztárban tarthatják megtakarításaikat az esetlegesen keletkező hozamokkal növelten.

Pénztár Igazgatótanácsa

(2017.01.30.)   


____________________________________________________________________

Az önkéntes pénztárakra vonatkozó változások:

-   A minimálbér 2019. 01. 01-től 149 000 Ft-ra nő. Az önkéntes pénztárakba adható  munkáltatói hozzájárulások összege 2019. évben nincs korlátozva.

- Nem változott az egyéni befizetések adókedvezményére vonatkozó alaprendelkezés.

 -  A kedvezmény számítása 2014. évtől nem különbözteti meg az eddigi módon a két típusú pénztárba teljesített befizetéseket. Amennyiben önkéntes nyugdíj, egészség és önsegélyező pénztárba fizet be a Pénztártag, az egyéni befizetésének 20%-áról rendelkezhet (igényelheti vissza a pénztárába).

-  Az adomány és munkálttatói hozzájárulás összege után 20% kedvezmény visszaigényelhető.

-  Az igénybe vehető - valamennyi jogcímen számított - kedvezmény együttes összege a Pénztártag korévétől függetlenül évi 150 ezer Ft (ami 750 ezer befizetéssel érhető el).

-  Csak abba a pénzárba igényelhető vissza adó, ahol a Pénztártag egyéni     befizetése (adománya, két éves új lekötése, prevenciós szolgáltatása) volt, ill. több pénztára esetén is egy pénztárba igényelheti vissza a Pénztártag az adóját.


A Pénztár Igazgatótanácsa (2019.02.04)  
 
_______________________________________________________________________________
                                                    

Tisztelt Pénztártagok! 

Szíves tájékoztatásul közöljük az Öpt. 2015. július 1-től módosuló, rokkantsági ellátásban részesülő tagokra vonatkozó szakaszait.

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

2. § (1) E törvény alkalmazásában a társadalombiztosítás és más szociális ellátás (a továbbiakban együtt: társadalombiztosítási ellátások) mindazokat a szociális ellátásokat jelenti, amelyeket jogszabály, társadalombiztosítási vagy más szociális ellátásként megjelöl.

(5) E törvény alkalmazásában a kiegészítő nyugdíjpénztárnál

a) nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül, vagy amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra.


Pénztár Igazgatótanácsa (2015.06.26)  
________________________________________________________
Tisztelt Pénztártagjaink! A Közgyűlés 2015. május 21.-ei hatállyal a tagi kölcsön kamatát
10 %-ban, a kezelési költséget  3 % - ban (összesen 13 %-ban) határozta meg.


Pénztár Igazgatótanácsa (2015.05.26)  
  
  ______________________________________________________________________________
 
Tisztelt Pénztártagjaink, Kollégáink!  

Egyes fizetett, fejpénzért dolgozó ügynökök és ügynökségek gátlástalanul terjesztenek olyan rémhíreket, melyek miatt a kellőképpen nem tájékozott kollégáinkat megtévesztve azonnal íratnak alá nyugdíjpénztári jelentkezési, átlépési nyilatkozatokat.

Felhívjuk meglévő tagjaink és az érintett még nem tag, vagy más nyugdíjpénztárban tag kollégáink figyelmét, hogy ne higgyenek az álhíreknek, ne döntsenek azonnal, kellő megfontolás és tájékozódás nélkül!

- A Rendőrpénztár nincs és egyetlen napig sem volt fizetésképtelen!

-
A Rendőrpénztár nincs és soha nem volt csődközeli helyzetben!

 
-Kifizetéseinket 25 éve maradéktalanul teljesítettük és az első ütemű kifizetést 15 napon belül, de legtöbbször ennél kevesebb idő alatt teljesítettük és teljesítjük!

 
-A Rendőrpénztár nem tervez fúziót egyetlen másik önkéntes pénztárral sem!

-A Rendőrpénztár eredményei legtöbb esetben vannak olyan jók, mint a nagy, magukat piacvezetőnek feltüntetett önkéntes  nyugdíjpénztárak eredményei!

-A Rendőrpénztár belügyi vonalakon  elérhető, ezért döntés előtt tájékozódjon, hívjon  minket!


 A Pénztár Igazgatótanácsa  (2014.10.05)  

_______________________________________________________________________________
                                            
                                                 
Tisztelt Pénztártagunk!

Kérjük, hogy email  címét  a  legrövidebb  időn  belül  elektronikus  úton  küldje  meg  a rendorpenztar@t-online.hu címünkre. Az azonosítás érdekében szíveskedjék megjelölni pénztári egyéni számlaszámát és adóazonosító jelét.                               

A Pénztár Igazgatótanácsa  (2013.01.25)   
                                                                                      
 
                                                     
________________________________________________________________________

                                                                                                                   

Tisztelt Pénztártagjaink!

Tájékoztatjuk  Önöket,  hogy  a szolgáltatások,  visszatérítések, tagi kölcsönök utalását kizárólag  eredetben  kitöltött  és  aláírt  nyomtatvány (igénybejelentő, tagi  kölcsön  esetében   aláírt   szerződés)   birtokában   tudjuk   végrahajtani.

Faxon,   e-mailben  érkezett  igénylés   alapján   az  adminisztratív   ügyintézést megkezdjük, a teljesítés azonban csak az eredeti okirat beérkezését követően lehetséges.

                                                                                                                 (2012.03.26)

_______________________________________________________________________________
                                                                Címünk, elérhetőségünk:

                                             1077. Bp. VII. ker. Király utca. 71. IV. emelet

                                      Telefonszámaink:Városi szám és fax: +36 (1) 441-1304

                                                 BM telefonszám: 21-262, 21-263, 21-264. 

        BM fax: 21-235

Nem Budapestről történő hívás esetén tárcsázza a 03/1 körzetszámot! 

      ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

   HÉTFŐ : 8-18 ÓRÁIG
 KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK : 8-15 ÓRÁIG
    PÉNTEK : 9-11 ÓRÁIG

 Pontos címünk, telefonszámunk. 

  ______________________________________________________________________________ 

  

PÉNZTÁRI HÍRLEVÉL

                                                                            Tájékoztató

 1./ Az elmúlt négy évben  megnőtt az önkéntes  nyugdíjpénztárak jelentősége, mivel a jövőben várható állami  nyugdíjak   vélhetően nem lesznek elegendőek a nyugdíjig  elért életszínvonal  megtartásához.

  2./ A Rendőrpénztár   NEM  TÁRGYAL  semmilyen  MÁS PÉNZTÁRRAL  fúzióról,  átlépésről,  ÖSSZEOLVADÁSRÓL !

  3./ A pénztártag  által   befizetett  TAGDÍJ UTÁN  2019. évben is  20%   ADÓKEDVEZMÉNY  JÁR!  A nyugdíj előtt állóknak és mindazoknak, akiknek az  anyagi  lehetőségei megengedi; ÉRDEMES A TAGDÍJAT MEGEMELNI!

  4./ A Rendőrpénztárban A TAGDÍJ minimális összege továbbra is CSAK  2.000,- Ft !

  5./ A   Rendőrpénztárban TOVÁBBRA  SEM   KELL   belépési,   „un.”   
 
REGISZTRÁCIÓS  DÍJAT FIZETNI !

   6./ A Rendőrpénztárban a beérkezett befizetések után továbbra is CSAK 6 %-OS
  A LEVONÁS A PÉNZTÁRI KÖLTSÉGEKRE !

  7./ 10 évi pénztártagság után csak a hozam adó- és járulékmentes!
  A 10 ÉV UTÁN KILÉPŐK a  felveendő tőke után 15 % személyi jövedelem-
  adót és 17,5 %-os   szociális hozzájárulási adót kötelesek fizetni,  ezek  a 
  KIFIZETHETŐ TŐKÉT akár 27,7 %-KAL IS CSÖKKENTHETIK !   Az alkalmazandó                 nyomtatványunk bővebb információt  tartalmaz!

                                                                                          RENDŐRPÉNZTÁR  IGAZGATÓTANÁCSA
_______________________________________________________________________________  

TÁJÉKOZTATÁS   PÉNZTÁRTAGJAINK, JÖVŐBELI NYUGDÍJASAINK RÉSZÉRE!

A tagsági viszony a pénztártag ágazathoz tartozó intézményből való kilépése esetén is fenntartható !
A tagsági díj fizethető saját jogon, Magyar Külker Bank Rt. pénztári (MKB-csekken történő) befizetéssel vagy fizethető átutalással lakossági, vagy egyéb folyószámláról. Átutalás esetén Önnek kell a számlavezető bankjának, vagy új munkahelye illetményszámfejtésének megbízást adnia a rendszeres, vagy eseti átutalásra. A megbízáson kérjük, tüntesse fel az egyéni számlaszámát, vagy adóazonosító jelét is a könyvelhetőség érdekében.

________________________________________________________________________________

 
KAPCSOLATAINK

Zsaru
____________


 Független Rendőr Szakszervezet
____________


ORFK
____________
Katasztrófa-
védelem

____________